ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 242
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายสลอบบน หมู่ที่ 14 บ้านสลอบ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีคัดเลือก14 ตุลาคม 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง กจ.ถ.๑๐๓-๑๓ สายซอยสุลัคณา ต่อจากเดิม ช่วงที่ ๓ บ้านใหม่ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองกุ่ม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีคัดเลือก2 ตุลาคม 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายสลอบบน หมู่ที่ 14 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี2 ตุลาคม 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายสลอบบน หมู่ที่ 14 บ้านสลอบ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 3 ช่วง กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,680 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,400 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00-0.50 เมตร2 ตุลาคม 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายสลอบบน หมู่ที่ 14 บ้านสลอบ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 3 ช่วง กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,680 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,400 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร2 ตุลาคม 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายสลอบบน หมู่ที่ 14 บ้านสลอบ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี2 ตุลาคม 2564
ซื้อไข่ไก่เพื่อจัดทำถุงยังชีพสำหรับผู้ที่ได้รับความเดืิอดร้อนของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2564
ซื้อไข่ไก่เพื่อจัดทำถุงยังชีพสำหรับผู้ที่ได้รับความเดืิอดร้อนของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2564
ซื้อไข่ไก่เพื่อจัดทำถุงยังชีพสำหรับผู้ที่ได้รับความเดืิอดร้อนของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2564


Copyright ©2018 NONG KUM Subdistrict Administration Organization