ข้อมูลหน่วยงานและอำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย  (Authority)

    ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
ตามราย ละเอียดดังต่อไปนี้
       
1. หน้าที่บังคับหรือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ตามมาตรา 67 ซึ่งมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้
                1.1  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
                1.2  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ และทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล            
                1.3  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
                1.4  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                1.5  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
                1.6  ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
                1.7  คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                1.8  บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
                1.9  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร
        2.  อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 68 ซึ่งมีหน้าที่อาจจัดทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้
                2.1  ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
                2.2  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
                2.3  ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
                2.4  ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
                2.5  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรและกิจการสหกรณ์
                2.6  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
                2.7  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
                2.8  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
                2.9  หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
                2.10 ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
                2.11 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
                2.12 การท่องเที่ยว
                2.13 การผังเมือง
         3. หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวดที่ 2 มาตรา 16 มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน ใท้องถิ่นตนเอง ดังนี้
                3.1  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
                3.2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 
                3.3  การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ 
                3.4  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 
                3.5  การสาธารณูปการ 
                3.6  การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
                3.7  การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
                3.8  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
                3.9  การจัดการศึกษา 
                3.10 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
                3.11 การบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
                3.12 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
                3.13 การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
                3.14 การส่งเสริมกีฬา 
                3.15 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
                3.16 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
                3.17 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
                3.18 การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
                3.19 การสาธารณะสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
                3.20 การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
                3.21 การควบคุมสัตว์เลี้ยง 
                3.22 การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
                3.23 การรักษาความปลอดภัย
                3.24 การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่า 
                3.25 การผังเมือง 
                3.26 การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
                3.27 การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
                3.28 การควบคุมอาคาร 
                3.29 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                3.30 การรักษาความสงบเรียบร้อย 
                3.31 กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด        
        4. อำนาจหน้าที่และพันธกิจที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล 
                4.1 แก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 
                4.2 ต้องพัฒนาทุนทางสังคมมีความแข็งแรงและยั่งยืน 
                4.3 ต้องเพิ่มสมรรถนะให้ประเทศไทย พร้อมสำหรับการแข่งขัน 
                4.4 การพัฒนาที่ยั่งยืน   

สำนักปลัด

                  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบัญญัติ การจัดทำร่างข้อบังคับ
การจัดทำทะเบียนสมาชิก อบต./คณะผู้บริหาร การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการให้คำปรึกษา
งานในหน้าที่ความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคล อบต.ทั้งหมด การดำเนิน
การเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง คือ

1.1 งานบริหารทั่วไป

 • งานสารบรรณ
 • งานการเจ้าหน้าที่
 • งานประชาสัมพันธ์
 • งานกิจการสภา
 • งานเลือกตั้ง

1.2 งานนโยบายและแผน

 • งานนโยบายและแผน
 • งานงบประมาณ
 • งานงานวิชาการ
 • งานตรวจสอบภายใน

1.3 งานกฏหมายและคดี

 • งานกฏหมายและคดี
 • งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทรณ์  
 • งานข้อบัญญัติและระเบียบ       

1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • งานอำนวยการ
 • งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
 • งานช่วยเหลือฟื้นฟู

1.5 งานสวัสดิการสังคม

 • งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
 

กองคลัง

               มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี และทะเบียนรับ - จ่าย ทุกประเภทงานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
การนำส่งเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าฃๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษี
และการนำส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน การรับ และจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดลองราชการ การจัดหาผลประโยชน์
จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ
การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดการเก็าภาษี การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมต่างๆ และงานพัสดุ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย คือ

1. ฝ่ายบัญชี

    1.1 งานการเงิน

 •   งานการเงิน
 •   งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
 •   งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
 •   งานเก็บรักษาเงิน

    1.2 งานการบัญชี

 •    งานบัญชี
 •    งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน
 •    งานงบการเงินและงบทดลอง
 •    งานแสดงฐานะทางการเงิน
 •    งานลงระบบสารสนเทศ

2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

 •     งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า     
 •     งานพัฒนารายได้
 •     งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
 •     งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 •      งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
 •      งานพัสดุ
 •      งานทะเบียนเบิกจ่าย วัสดุครุภัณฑ์

 

 

กองช่าง

               มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบ การจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ
การตรวจสอบ การก่อสร้าง การควบคุมอาคารตามระเบียบกฏหมาย งานแผนปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้าง
และซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม การควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล และจัดทำโครงการ
ใช้จ่ายเงินของ อบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพัสดุและปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย คือ

1. งานก่อสร้าง

 •  งานก่อสร้างและบูรณะถนน
 •  งานก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดน้ำ
 •  งานข้อมูลก่อสร้าง

2. งานออกแบบและควบคุมอาคารและผังเมือง

 •  งานประเมินราคา
 •  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
 •  งานออกแบบและบริการข้อมูล
 •  งานสำรวจและแผนที่
 •  งานวางผังพัฒนาเมือง
 •  งานควบคุมทางผังเมือง

3. งานประสานสาธารณูปโภค

 •  งานประสานกิจการประปา
 •  งานไฟฟ้าสาธารณะ
 •  งานระบายน้ำ

กองการศึกษา

               มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา จัดระบบรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
พัฒนาเทคโนโลยีและเครือข่ายวิชาการเพื่อการศึกษา ศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำกับคุณภาพ
การจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน ควบคุมดูแลสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ที่ได้รับมอบหมาย คือ

1. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • งานส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ และแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในพื้นที่
 • งานการศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศีลธรรม
 • งานส่งเสริมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม
 • งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • งานสนับสนุนส่งเสริมให้ความรู้ ความภาคภูมิใจในชีวิตและภูมิปัญญาไทย
 • งานส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย ทั้งท้องถิ่น และของชาติ
 • งานส่งเสริมความเลื่อมใส ศรัทธาในศาสนา ค่านิยมที่ดีงาน มีคุณธรรมและจริยธรรม

2. งานบริหารการศึกษา

 • งานการเจ้าหน้าที่
 • งานแผนและวิชาการ
 • งานพัสดุ
 • งานธุรการ

3. งานส่งเสริมการศึกษา

 • งานการศึกษาปฐมวัย
 • งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
 • งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
 • งานกีฬาและนันทนาการ
 • งานกิจกรรมนักเรียน
 • งานโรงเรียน


Copyright ©2018 NONG KUM Subdistrict Administration Organization