ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 360
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.103-12 สายหนองแดง -ท่าว้า หมู่ที่ 5 บ้านหนองแดง ตำบลหนองกุ่ม กว้าง 6 เมตร ยาว 1,440 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,640 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23 กันยายน 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.103-12 สายหนองแดง -ท่าว้า หมู่ที่ 5 บ้านหนองแดง ตำบลหนองกุ่ม กว้าง 6 เมตร ยาว 1,440 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,640 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี23 กันยายน 2565
ซื้อชุดตรวจหาโควิดและอุปกรร์ทางการแพทย์ ตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 2565
ซื้อชุดตรวจหาโควิดและอุปกรร์ทางการแพทย์ ตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 2565
ซื้อชุดตรวจหาโควิดและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.103-16 สายสลอบ-เขาสิงโต ต่อจากเดิม (ช่วงที่4) หมู่ที่ 14 บ้านสลอบ ตำบลหนองกุ่ม กว้าง 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 กันยายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.103-16 สายสลอบ-เขาสิงโต ต่อจากเดิม (ช่วงที่4) หมู่ที่ 14 บ้านสลอบ ตำบลหนองกุ่ม กว้าง 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 กันยายน 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสิน หมู่ 10 บ้านพุพรหม ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชัย -นายเล็ก ต่อจากเดิม ช่วงที่ 3 หมู่ 2 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแทร็คเตอร์เชื่อมแก่งเสี้ยน ต่อจากเดิม ช่วงที่ 3 หมู่ 7 บ้านใหม่ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2565