เกี่ยวกับ อบต.

ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

     เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบล ต่อมาได้รับการยกฐานะให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๙ 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจ พิชิตความยากจน ตำบลน่าอยู่

เชิดชูวัฒนธรรม เลิศล้ำภูมิปัญญา ประชามีส่วนร่วม

 

พันธกิจ 

            "มุ่งตอบสนองต่อความเดือดร้อนของประชาชน ให้ได้รับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

         ทำงานอย่างมีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรมและมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน"

ภารกิจหลัก

 • ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน      
 • ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การแก้ไขปัญหาความยากจน
 • ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยรวมถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติด
 • ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร และการแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ
 • ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจรอง

 • การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
 • การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
 • การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี
 • ด้านการวางแผน   การส่งเสริมการลงทุน
 • ด้านการส่งเสริมกีฬา
 • การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

          ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 • แนวทางการพัฒนา การคมนาคมและการขนส่ง
 • แนวทางการพัฒนา ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
 • แนวทางการพัฒนา สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
           ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒  ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 • แนวทางการพัฒนา สังคมและสังคมสงเคราะห์
 • แนวทางการพัฒนา การสาธารณสุข
 • แนวทางการพัฒนา การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 • แนวทางการพัฒนา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
           ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓  ด้านเศรษฐกิจ
 • แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม
 • แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕  ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
 • แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
 • แนวทางการพัฒนา การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖  ด้านการบริหารจัดการ
 • แนวทางการพัฒนา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมความรู้
 • แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
 • แนวทางการพัฒนา การประชาสัมพันธ์สื่อและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม -
หมู่ที่ 1 บ้านหนองกุ่ม 335 460 475 935 คน
หมู่ที่ 2 บ้านหนองกรุทุ่ม 624 843 916 1,759 คน
หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งมะสัง 620 862 864 1,726 คน
หมู่ที่ 4 บ้านเสาหงส์ 258 430 451 881 คน
หมู่ที่ 5 บ้านหนองแดง 211 338 367 705 คน
หมู่ที่ 6 บ้านท่าแจง 165 309 317 626 คน
หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ 460 741 778 1,519 คน
หมู่ที่ 8 บ้านรางขาม 345 593 578 1,171 คน
หมู่ที่ 9 บ้านหนองตาพุก 168 217 215 432 คน
หมู่ที่ 10 บ้านพุพรหม 450 570 581 1,151 คน
หมู่ที่ 11 บ้านวังด้ง 220 396 390 786 คน
หมู่ที่ 12 บ้านเขาแหลม 154 189 195 384 คน
หมู่ที่ 13 บ้านเขาแก้ว 182 268 272 540 คน
หมู่ที่ 14 บ้านสลอบ 198 267 240 507 คน
หมู่ที่ 15 บ้านหินลับ 127 210 207 417 คน
หมู่ที่ 16 บ้านหนองจิก 184 340 312 652 คน
ข้อมูลรวม : คน

สภาพทั่วไป ลักษณะภูมิประเทศ

     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่มตั้งอยู่ทาง ทิศใต้  ของอำเภอบ่อพลอย

และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ่อพลอย ประมาณ ๘ กิโลเมตรอาณาเขตติดต่อดังนี้

     ทิศเหนือ           จรดตำบลบ่อพลอย  อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี

     ทิศตะวันตก       จรดตำบลด่านแม่แฉลบ  อำเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี

     ทิศตะวันออก     จรดตำบลหนองโรง  อำเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี

     ทิศใต้              จรดตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี

     ลักษณะภูมิประเทศ  ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับเนินเขาและป่าละเมาะ ลักษณะเดิม

เป็นดินเหนียวปนทราย  พื้นที่ส่วนใหญ่แห้งแล้งทำการเพาะปลูกแล้วได้ผลปานกลาง

     ลักษณะภูมิอากาศ ภูมิอากาศโดยทั่วไปมีสภาพอากาศร้อนอบอ้าว และอากาศ

จะร้อนอบอ้าวมากในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะ เดือนเมษายน มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด ๓๙.๐

องศาเซลเซียส ส่วนในฤดูหนาวไม่หนาวจัด มีอุณหภูมิต่ำสุดในเดือนธันวาคม ๑๗.๔

องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิเฉลี่ย ตลอดปี ๓๗.๔ องศาเซลเซียส

     ลักษณะของดิน ดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

การเกษตรและมีบางส่วนทำอาชีพด้านการปศุสัตว์

     ลักษณะของแหล่งน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติที่สําคัญของตำบลหนองกุ่ม ได้แก่ ลำห้วย

ลําตะเพิน ไหลผ่านหมู่บ้าน ๒ ,๓ ,๔ ,๕ ,๖ ,๗ ,๑๑ ,๑๕ ,๑๖

     ลักษณะของไม้และป่าไม้ มีพื้นที่ป่าชุมชนอยู่หมู่ที่ ๙ บ้านหนองตาพุก แต่ส่วนใหญ่

พื้นที่ป่าไม้เหลือน้อยเนื่องจากมีการบุกรุก จับจองที่ทำกิน  

การเมืองการปกครอง

     เขตการปกครอง

     หมู่บ้านในเขตการปกครองของ อบต. ทั้งหมดจำนวนหมู่บ้าน  ๑๖  หมู่บ้าน  ดังนี้

     หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกุ่ม          นางสาวอัจฉรา   เมตตา      เป็นกำนันตำบลหนองกุ่ม

     หมู่ที่ ๒ บ้านหนองกระทุ่ม     นางศิริกาญจน์ ภักดีชัยอนันท์      เป็นผู้ใหญ่บ้าน

     หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งมะสัง           นางปทุมทิพย์  ธรรมเนียมดี        เป็นผู้ใหญ่บ้าน  

     หมู่ที่ ๔ บ้านเสาหงส์            นายเจริญ เหมือนจั่น                 เป็นผู้ใหญ่บ้าน

     หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแดง         นางพยงค์ เหมือนหงษ์              เป็นผู้ใหญ่บ้าน

     หมู่ที่ ๖ บ้านท่าแจง             นายรักษ์ หรีหร่อง                     เป็นผู้ใหญ่บ้าน  

     หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่                 นายประเชิญ  เหมือนเกตุ           เป็นผู้ใหญ่บ้าน

     หมู่ที่ ๘ บ้านรางขาม            นายสุราช แจ่มสี                       เป็นผู้ใหญ่บ้าน

     หมู่ที่ ๙ บ้านหนองตาพุก       นายนิวัติ พันธ์กุล                      เป็นผู้ใหญ่บ้าน

     หมู่ที่ ๑๐ บ้านพุพรหม          นายไพฑูรย์ กล่ำรัตน์                  เป็นผู้ใหญ่บ้าน  

     หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังด้ง              นายเสริมศักดิ์ รชตรังสี               เป็นผู้ใหญ่บ้าน

     หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาแหลม        นายพยุง นาคแท้                      เป็นผู้ใหญ่บ้าน

     หมู่ที่ ๑๓ บ้านเขาแก้ว          นายมานะ กลั่นอ่ำ                      เป็นผู้ใหญ่บ้าน  

     หมู่ที่ ๑๔ บ้านสลอบ            นายทิวา บุญชนะมนตรี               เป็นผู้ใหญ่บ้าน

     หมู่ที่ ๑๕ บ้านหินลับ            นายรุ่ง สังวาลแย้ม                    เป็นผู้ใหญ่บ้าน

     หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองจิก         นายพศิพรรณ์  พานแก้ว              เป็นผู้ใหญ่บ้าน

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

ระบบเศรษฐกิจ

     การเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรโดยเฉพาะการกสิกรรม

ปลูกพืชไร่ ได้แก่ อ้อย ข้าว มันสำปะหลัง รวมทั้งพืชสวนและพืชผัก เช่น หน่อไม้ฝรั่ง 

ข้าวโพด ผักชี ผลไม้ต่างๆ   

     การปศุสัตว์ ประชาชนบางส่วนมีการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ เลี้ยงโค กระบือ สุกร ไก่ เป็ด เป็นต้น

     การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

     หน่วยธุรกิจ  ในเขต  อบต.

     -  ธนาคาร                             ๑      แห่ง

     -  ปั๊มน้ำมัน                            ๓      แห่ง

     -  โรงงานอุตสาหกรรม              ๕      แห่ง

     -  โรงสี                                 ๓      แห่ง

     -  สถานที่ท่องเที่ยว                  ๒      แห่ง

     -  หน่วยธุรกิจ ในเขต อบต.       ๑๐      แห่ง

ด้านสังคม

     การรวมกลุ่มของประชาชน

     -  กลุ่มออมทรัพย์        จำนวน   ๑   กลุ่ม (หมู่ที่ ๑๐)

     -  กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน  จำนวน   ๑๖ กลุ่ม (หมู่ที่ ๑-๑๖)

     -  กลุ่ม กขคจ             จำนวน   ๙  กลุ่ม (หมู่ที่ ๖,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖)

     -  กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน จำนวน  ๑๖ กลุ่ม (หมู่ที่ ๑-๑๖)

     -  กลุ่มไร่คุณมนชุมชนบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๒

     -  กลุ่มผลิตรองเท้าและกระเป๋าหนังบ้านท่าแจง หมู่ที่ ๖

     -  กลุ่มข้าวหลามสอดไส้บ้านหนองตาพุก หมู่ที่ ๙

การสังคมสงเคราะห์

     - ตำบลหนองกุ่ม มีผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60  ปีบริบูรณ์ขึ้นไปทั้งหมด ๑,๘๑๗ ราย

ขณะนี้ผู้สูงอายุได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแล้ว  ๑,๘๑๗ ราย

     - ตำบลหนองกุ่ม มีผู้พิการทั้งหมด  ๓๔๖  ราย  ขณะนี้ผู้พิการได้รับเงินสงเคราะห์

เพื่อการยังชีพแล้ว  ๓๔๖ ราย

     - ตำบลหนองกุ่ม  มีผู้ป่วยเอดส์  ที่มาแสดงตนขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ 

จำนวน ๑๐ ราย ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแล้ว  ๑๐ ราย

สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สถาบันการศึกษา

     ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม มีโรงเรียนทั้งหมด ๘ แห่ง

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนี้

     (๑)  โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม

     (๒)  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

     (๓)  โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ ๙)

     (๔)  โรงเรียนบ้านเสาหงส์

     (๕)  โรงเรียนบ้านรางขาม 

     (๖)  โรงเรียนบ้านพุพรหม

     (๗)  โรงเรียนบ้านวังด้ง

     (๘)  โรงเรียนวังเขาแก้ว (หงำอุปถัมภ์)

     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ๓  แห่ง  ดังนี้            

     ๑.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุ่ม

     ๒.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม

     ๓.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมะสัง

     ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลหนองกุ่ม   ๓   แห่ง

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

การนับถือศาสนา  ประชากรในตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี 

ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณีวัฒนธรรมของคนในชุมชนจึงดำเนินไปตามแผน

ของพุทธศาสนิกชน และประชากรในชุมชนจะให้ความสำคัญในวันสำคัญทางศาสนา 

โดยมีส่วนร่วมในการประกอบพิธีกรรมต่างๆทางศาสนา อาทิ เช่น การทำบุญ  ตักบาตร

การอุปสมบท การแห่เทียนจำนำพรรษา เป็นต้น

     สถาบันและองค์กรทางศาสนา

     -  วัด / สำนักสงฆ์           ๑๓      แห่ง

     ( ๑ ) วัดวิเศษสุขาราม                  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑     บ้านหนองกุ่ม

     ( ๒ )  วัดหนองกระทุ่ม                  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๒     บ้านหนองกระทุ่ม

     ( ๓ )  วัดทุ่งมะสัง                        ตั้งอยู่หมู่ที่  ๓     บ้านทุ่งมะสัง

     ( ๔ )  วัดเสาหงส์                         ตั้งอยู่หมู่ที่   ๔    บ้านเสาหงส์

     ( ๕ )  วัดหนองแดงวนาราม            ตั้งอยู่หมู่ที่   ๕    บ้านหนองแดง

     ( ๖ )  วัดรางขาม                          ตั้งอยู่หมู่ที่   ๘    บ้านรางขาม

     ( ๗ )  วัดหนองปลวก                    ตั้งอยู่หมู่ที่   ๘    บ้านรางขาม

     ( ๘ )  วัดทุ่งกระเพราทอง               ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑๐   บ้านพุพรหม

     ( ๙ )  วัดพุพรหม                          ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑๐   บ้านพุพรหม

     (๑๐)  วัดวังเขาแก้ว                       ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑๓   บ้านเขาแก้ว

     (๑๑)  สำนักสงฆ์หนองตาพุก           ตั้งอยู่หมู่ที่  ๙     บ้านหนองตาพุก

     (๑๒)  สำนักสงฆ์เขาดินสอเฉลิมพระเกียรติ     ตั้งอยู่หมู่ที่  ๙     บ้านหนองตาพุก

     (๑๓)  วัดอุดมธรรม                        ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑๑   บ้านวังด้ง

การบริการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ

การคมนาคมขนส่ง

     การเดินทางมายังอบต.หนองกุ่ม ทางรถโดยสารประจำทางและรถยนต์ส่วนบุคคล

ตามเส้นทางหมายเลข ๓๐๘๖ ระยะทางจากศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ถึง

อบต.หนองกุ่ม ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร และหากเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอบ่อพลอย

ระยะทาง ๘ กิโลเมตร

การไฟฟ้า

     จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง ๑๖ หมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกหลังคาเรือนเนื่องจาก

บางครัวเรือนอยู่ห่างไกลซึ่งอบต.กำลังดำเนินการติดต่อประสานงานกับการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อพลอยให้ดำเนินการติดตั้งและบริการไฟฟ้าแก่ประชาชน

ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนต่อไป

การประปา

     ประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่บ้าน มีระบบประปาหมู่บ้านและมีการบริหารการจัดการระบบ

ประปาในรูปของคณะกรรมการ นอกจากประชาชนที่อยู่ห่างไกลก็ได้มีการขุดเจาะ

บ่อบาดาลและขุดสระเก็บน้ำ เพื่อให้มีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภค

การสื่อสารและการโทรคมนาคม

     มีโทรศัพท์สาธารณะ ในหมู่บ้านทั้ง ๑๖ หมู่และมีโทรศัพท์ระบบคู่สายพร้อมทั้ง

อินเตอร์เน็ตให้บริการ แต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล

หนองกุ่มประสานงานองค์การโทรศัพท์ขยายข่ายสายเพิ่มเติมเพื่อให้การบริการประชาชน

เป็นไปอย่างทั่วถึง

การให้บริการระบบชลประทาน

     - สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองแดง  หมู่ที่ ๕

     - สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าแจง  หมู่ที่ ๖

     - ฝายทดน้ำบ้านลานกร่าง  หมู่ที่ ๒

การสาธารณสุข

     -   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล              ๓              แห่ง

     -   ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                               ๑              แห่ง

     -   อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ               ๑๐๐ %

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

     -   ป้อมตำรวจ                                                  ๑              แห่ง  

     -   ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

     (ศูนย์อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบล)            ๑             แห่ง

ทรัพยากรธรรมชาติ

     ทรัพยากรน้ำ มีลำตะเพิน ซึ่งเป็นลำน้ำที่ไหลมาจากตำบลหนองปรือ ผ่านตำบล

หนองรี ตำบลหลุมรัง ตำบลช่องด่าน ตำบลบ่อพลอยและตำบลหนองกุ่ม และ

ไหลลงสู่แม่น้ำแควใหญ่ที่ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทางยาว

ประมาณ ๖๔ กิโลเมตร

     ทรัพยากรที่ดิน  ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วน เหมาะสำหรับการเพาะปลูกพืชไร่ 

เช่น  อ้อย  ข้าวโพด หน่อไม้ฝรั่ง  มันสำปะหลัง เป็นต้น